Skartek
Školenie

Produktivita• Školenie

Či už ste zaviedli váš postup zvyšovania produktivity vašej spoločnosti alebo sa ešte len chystáte takýto postup zaviesť, spoločnosť SKARTEK je schopná pomôcť vám v tomto postupe s cieľom:

  • rozhýbať dynamiku vo vašej spoločnosti
  • pomôcť vám túto dynamiku formalizovať
  • zdokonaliť niektoré vaše nástroje riadenia produktivity

Nakoľko jednotlivé podniky majú rozmanité potreby, naša spoločnosť je schopná vám ponúknuť všeobecné školenia, nazývané «teoretické» alebo školenia pripravené špeciálne pre istú problematiku týkajúcu sa vašej spoločnosti, nazývané «praktické» školenia.

« Teoretické » školenie

Postup LEAN:

  • Oboznámenie sa s LEAN (1 deň) : všeobecná prezentácia princípov LEAN, nástrojov a niektorých aplikácií.
  • « Zaškolenie na » LEAN (1 týždeň) obsahujúce : oboznámenie sa + aplikácia na pracovisku « typovej » témy školeného oddelenia..

Špeciálny doplnok k využitiu nástroja postupu LEAN:

  • Oboznámenie sa s nástrojom LEAN (3 dni až 1 týždeň v závislosti na nástroji) : prezentácia špeciálneho nástroja nevyhnutného na aplikáciu postupu LEAN so zameraním na « typovú » tému.

« Praktické » školenie

Postup LEAN:

  • « Zaškolenie na » LEAN (min. 1 týždeň) s oboznámením sa + aplikácia na pracovisku témy, ktorú si zvolí klient ohľadom istej problematiky.

  Špeciálny doplnok k využitiu nástroja postupu LEAN:

  • Oboznámenie sa s nástrojom LEAN (minimálne 1 týždeň, v závislosti na nástroji) : prezentácia špeciálneho nástroja nevyhnutného na aplikáciu postupu LEAN so zameraním na tému, ktorú si zvolí klient ohľadom istej problematiky.

 
Poznámka: Nástroje, ktoré zohľadňované sú Just in time tools (súvislý výrobný tok dielec za dielcom, individuálny výrobný tok, SMED…)
And
Jidoka (ANDON, Poka yoke, « 5 prečo » , ...)

 
skartek

© SKARTEK 2010